PFRON

Baner

Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą realizuje projektu dofinansowany z funduszy PFRON.

Tytuł Projektu: Zorganizowanie warsztatów dla dzieci chorujących na cukrzycę typu I w celu wsparcia ich w obszarze edukacji diabetologicznej, psychologii oraz dietetyki

 

KIERUNEK AKTYWNOŚĆ !!!

Pomagamy młodym diabetykom nauczyć się zasad prowadzenia efektywnej samokontroli !!!

Miło nam poinformować, iż Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą w 2019 roku uzyskała dofinasowanie na realizację projektu „Zorganizowanie warsztatów dla dzieci chorujących na cukrzycę typu I w celu wsparcia ich w obszarze edukacji diabetologicznej, psychologii oraz dietetyki”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ”.

W ramach realizacji projektu działają Zespoły Terapeutyczne złożone z: lekarza diabetologa, pielęgniarki diabetologicznej/ edukatora diabetologicznego, psychologa, dietetyka.  Powołany w ramach projektu Zespół realizuje ustaloną w Indywidualnych Planach Działań ścieżkę wsparcia indywidualnego i warsztatowego/ grupowego dla młodych diabetyków i ich rodziców/ opiekunów.

KIEDY?

Projekt realizowany jest od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

GDZIE?

Projekt jest realizowany na terenie 4 województw: wielkopolskiego, pomorskiego, podlaskiego oraz mazowieckiego.

DLA KOGO?

Wsparcie bezpośrednie w projekcie dedykowane jest młodym diabetykom (do 18 roku życia) posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkującym w/w województwa.

Wsparciem zostanie objętych łącznie 140 diabetyków (z województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, pomorskiego, podlaskiego)

Wsparcie pośrednie jest również udzielona rodzicom/ opiekunom prawnym uczestników projektu.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

UWAGA: Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest centralnie, w biurze projektu, w trybie ciągłym. Wsparcie będzie udzielane lokalnie, na terenie województw objętych projektem.

I TURA REKRUTACJI uczestników projektu rusza 10 lutego 2020r., nabór będzie kontynuowany na bieżąco do dnia 31 marca 2020r. do wyczerpania wolnych miejsc. W przypadku dużej liczby chętnych, prowadzona będzie lista rezerwowa. 

II TURA REKRUTACJI zostanie uruchomiona w terminie 10 sierpnia – 30 września 2020r. w przypadku niewyczerpania wolnych miejsc w turze I.

Przypominamy, iż w projekcie mogą wziąć udział jedynie osoby spełniające następujące kryteria:

  • osoby niepełnosprawne do 18 roku życia z aktualnym (na dzień złożenia formularza rekrutacyjnego) orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • zamieszkujące na terenie województwa objętego wsparciem,
  • posiadające zgodę opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację oraz PFRON
  • posiadające zgodę opiekunów prawnych na udział w danej formie wsparcia (na etapie realizacji projektu)

REKRUTACJA RUSZA 10 lutego 2020’

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o pobranie poniższych dokumentów oraz zapoznanie się z ich treścią:

 

Pobrane, wydrukowane, wypełnione i podpisane przez opiekuna prawnego dokumenty:

  • formularz rekrutacyjny
  • oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych
  • deklaracja uczestynictwa w projekcie
  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

należy zeskanować i wysłać na adres e-mail: kierunek.aktywnosc@fundacja-cukrzyca.pl do dnia 31 marca 2020r.

 

Ilość uczestników projektu jest ograniczona, na przyjęcie zgłoszenia ma wpływ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Oryginały dokumentów (wraz z kopią orzeczenia) będą wymagane w przypadku osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

 

BIURO PROJEKTU:

KIERUNEK AKTYWNOŚĆ

Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą

Ul. Szpitalna 5/16, 00-031 Warszawa

e-mail: kierunek.aktywnosc@fundacja-cukrzyca.pl

tel.: 602 586 071

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: