Українська нижче

 

POMOC MEDYCZNA DLA UKRAIŃSKICH PACJENTÓW Z CUKRZYCĄ TYPU 1

PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE  (pobierz PLIK)

 

UCHODŹCOM Z UKRAINY PRZYSŁUGUJE TAKA SAMA POMOC MEDYCZNA JAK UBEZPIECZONYM W POLSCE

12 marca 2022 roku weszła w życie, z mocą obowiązywania od 24 lutego 2022 roku, ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (specustawa).

Specustawa przyznaje prawo do świadczeń medycznych, refundacji leków i zaopatrzenia w wyroby medyczne obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji, na analogicznych zasadach, jakie przysługują ubezpieczonym.

Specustawa przyznaje prawo do świadczeń medycznych udzielanych przez świadczeniodawców, na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, oraz przez apteki, na podstawie umów na realizację recept, zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Opieka medyczna dla uchodźców z Ukrainy: kto jest uprawniony do świadczeń medycznych?

Prawo do świadczeń w Polsce, jak dla osób ubezpieczonych obejmuje:

 1. a) obywateli Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińską,
 2. b) nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego małżonków obywateli Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińską,
 3. c) obywateli Ukrainy z Kartą Polaka (nie musieli przekroczyć bezpośrednio granicy Polski z Ukrainą),
 4. d) członków najbliższej rodziny obywatela Ukrainy z Kartą Polaka*

- którzy wjechali do Polski od 24 lutego 2022 roku.

*(Do „najbliższej rodziny” zaliczyć można: małżonka, wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu (zięć, synowa, teść, teściowa, szwagier, bratowa, pasierb), osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.

Prawo do świadczeń obejmuje także dziecko urodzone już w Polsce, jeżeli jego matka jest osobą określoną w lit. a lub b.

Uprawnienia do świadczeń medycznych na mocy specustawy nie przysługują osobom, które przed 24 lutego 2022 roku przebywały legalnie w Polsce na podstawie zezwoleń pobytowych lub miały status uchodźcy, lub złożyły wniosek o uzyskanie takiego statusu.

Uchodźcy z Ukrainy: do jakich świadczeń są uprawnieni?

Uchodźcy z Ukrainy mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w Polsce na analogicznych zasadach i w analogicznym zakresie jak osoby ubezpieczone w Polsce, z wyjątkiem:

- leczenia uzdrowiskowego,

- rehabilitacji uzdrowiskowej,

- prawa do leczenia za granicą,

- zwrotu środków za leczenie za granica na podstawie dyrektywy „transgranicznej”.

Przysługuje im również prawo do produktów leczniczych w ramach programów zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia.

Uchodźcom przysługują także świadczenia w zakresie zapobiegania i leczenia chorób zakaźnych, czyli szczepienia przeciwko COVID-19, testy w kierunku koronawirusa (antygenowe i PCR) oraz leczenie związane z COVID-19.

Z kolei dzieciom uchodźców przysługują szczepienia ochronne w ramach kalendarza szczepień ochronnych (Program Szczepień Ochronnych – PSO na 2022 r.).

Wszystkie ww. świadczenia są udzielane uprawnionym bezpłatnie. Finansuje je budżet państwa za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Opieka medyczna dla uchodźców z Ukrainy: weryfikacja uprawnień

Jak wyjaśnia NFZ, weryfikacja uprawnień do świadczeń medycznych dla osób uprawnionych na mocy specustawy następuje na podstawie:

*** przed wejściem w życie specustawy (od 24 lutego do 11 marca 2022 roku) - każdego dokumentu, który potwierdza tożsamość.

po wejściu w życie specustawy (od 12 marca 2022 roku) dodatkowo na podstawie:

– specjalnego numeru PESEL nadawanego obywatelom Ukrainy,

– e-dokumentu (osoby pełnoletnie, które zarejestrują się w gminie i zostanie nadany im numer PESEL oraz założą profil zaufany, mogą aktywować e-dokument poświadczający status osoby uprawnionej),

– wydruku potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego osoby uprawnionej (zawiera: imię i nazwisko, numer PESEL).

Podstawowa opieka zdrowotna a przepisy specustawy

NFZ podkreśla, że osoba uprawniona do świadczeń z mocy specustawy może korzystać z opieki POZ na zasadach osoby spoza listy aktywnej danego świadczeniodawcy.

Źródło: NFZ

 

stan na 4.03.2022r.

Cudzoziemiec może skorzystać z porady lekarskiej na zasadach takich samych, jak obywatele polscy. Aby otrzymać receptę refundowaną trzeba natomiast posiadać status uchodźcy (identyfikator „BW” na recepcie). Aktualne informacje o procedurach udzielania ochrony międzynarodowej obywatelom Ukrainy znajdują się tutaj: https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina,

 1. Jak dostać się do lekarza?

W pierwszej kolejności trzeba się zgłosić do lekarza pierwszego kontaktu (pediatry lub internisty). Lekarze przyjmują w placówkach medycznych oznaczonych symbolem „NFZ”. Lekarz pierwszego kontaktu po zbadaniu pacjenta decyduje o dalszym postępowaniu (zaleca leki, wypisuje recepty, kieruje do specjalisty, np. diabetologa).

W nagłym przypadku należy skorzystać z systemu pomocy doraźnej lub nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Informacje oraz formularz zgłoszeniowy dla obywateli ukraińskich potrzebujących takiej pomocy znajdują się tutaj: https://pacjent.gov.pl/tag/pacienti-z-ukraini Teleporadę można też uzyskać pod numerem telefonu +48 22 45 87 007

W Warszawie znajdują się dwa szpitale diabetologiczne dla dzieci, gdzie również można uzyskać pomoc doraźną poprzez izbę przyjęć:

 1. Szpital dziecięcy ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, tel. + 48 22 317 94 25, + 48 22 317 92 14
 2. Centrum Zdrowia Dziecka, Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa, +48 22 815 11 72, +48 22 815 74 44

Listę szpitali diabetologicznych w innych miastach można znaleźć tutaj: https://www.fundacja-cukrzyca.pl/potrzebuje-pomocy

Lekarze udzielający porad w języku ukraińskim: https://www.znanylekarz.pl/dla-ukrainy

 1. Jak zrealizować receptę?

W Warszawie i innych dużych miastach insulinę i paski do pomiaru glikemii można kupić w większości aptek. Można też skorzystać z wyszukiwarki leków, która znajduje się tutaj: https://ktomalek.pl/?bgar=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8%3D

 1. Jak uzyskać pomoc psychologa?

Pomoc psychologiczną można uzyskać poprzez szpitale diabetologiczne dla dzieci, miejskie ośrodki pomocy społecznej (lista dla Warszawy dostępna jest tutaj: https://edukacja.um.warszawa.pl/-/wsparcie-dzieci-i-mlodziezy-ukrainskiej) oraz organizacje pozarządowe. Dla pacjentów z cukrzycą typu 1 pomoc psychologiczną oferuje Fundacja Dla Dzieci z Cukrzycą, ul. Szpitalna 5, 00-031 Warszawa, tel. + 48 537 090 550

 1. Jak uzyskać wsparcie rzeczowe oraz innego rodzaju pomoc w zakresie terapii cukrzycy?

Wsparcie rzeczowe oraz innego rodzaju pomoc (psychologiczną, dietetyczną, związaną z dostępem do lekarzy diabetologów, organizacyjną, itp.) można uzyskać poprzez organizacje pozarządowe, takie jak Fundacja Dla Dzieci z Cukrzycą, ul. Szpitalna 5, 00-031 Warszawa, tel. + 48 537 090 550. Zapotrzebowanie na konkretne formy wsparcia prosimy zgłaszać poprzez formularz dostępny tutaj: https://forms.gle/cyGfGUiySty4HhPS7 .

 

 

МЕДИЧНА ДОПОМОГА УКРАЇНСЬКИМ БІЖЕНЦЯМ,
 ДІТИ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 1 ТИПУ (
завантажити файл)

 

 станом на 04.03.2022р

Кожен громадянин України, який має документ, що підтверджує перетин кордону Республіки Польща з 24 лютого 2022 року. має право на медичну допомогу в Польщі. Документом є паспорт або інший документ або довідка, видана прикордонною службою про перетин кордону після 24.02.2022 *. Цей же документ дає право на отримання рецепта *.

 • Актуальну урядову інформацію про процедури надання міжнародного захисту громадянам України можна знайти за посиланням: https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina,
 • Першу контактну платформу українською мовою запустило МОЗ: https://www.gov.pl/web/zdrowie/tpk

1. Як потрапити до лікаря?

По-перше, вам необхідно звернутися до лікаря загальної практики (педіатра або терапевта). Лікарі приймають в медичних закладах, позначених символом «NFZ». Лікар першого контакту приймає рішення про подальше лікування (рекомендує ліки, виписує рецепти, направляє до спеціаліста, наприклад, діабетолога).

У надзвичайних випадках слід скористатися системою екстреної допомоги або нічною та святковою медичною допомогою. Інформацію та форму заявки для громадян України, які потребують такої допомоги, можна знайти тут: https://pacjent.gov.pl/tag/pacienti-z-ukraini
 Ви також можете отримати поради телефоном : +48 22 45 87 007

У Варшаві є дві діабетологічні лікарні для пацієнтів дітей, де також можна отримати невідкладну допомогу через відділення невідкладної допомоги:

  1. Дитяча лікарня вул. Жвірки i Вігури 63A, 02-091 Варшава, тел. + 48 22 317 94 25, + 48 22 317 92 14
  2. Центр дитячого здоров'я, Ал. Дзечі Польскіх 20, 04-730 Варшава, +48 22 815 11 72, +48 22 815 74 44

Список діабетологічних лікарень в інших містах можна знайти тут: https://www.fundacja-cukrzyca.pl/pnecuje-pomocy

Нижче ви знайдете лікарів, які надають консультації українською aбо російською мовами: https://www.znanylekarz.pl/dla-ukrainy

2. Як мені реалізувати рецепт?

У більшості аптек можна купити смужки для визначення рівня глюкози та інсуліну. Ви також можете скористатися пошуковою системою ліків: https://ktomalek.pl/

3. Як отримати допомогу від психолога ?

Психологічну допомогу можна отримати через дитячі діабетичні лікарні, міські центри соціального захисту (список для Варшави доступний тут: https://edukacja.um.warszawa.pl/-/wsparcie-dzieci-i-mlodziezy-ukrainskiej) та не урядові організації.
Пацієнтам з цукровим діабетом 1 типу психологічна допомога надається, зокрема,
 у Фонді допомоги дітям з цукровим діабетом, вул. Шпитальна 5, 00-031 Варшава, тел. + 48 537 090 550

4. Як отримати матеріальну та іншу допомогу в лікуванні цукрового діабету ?

Матеріальну підтримку та інші види допомоги (психологічну, дієтичну, пов’язану з доступом до лікарів з цукрового діабету, організаційну тощо) можна отримати через неурядові організації, такі як Fundacja dla Dzieci z Сukrzycą, вул. Шпитальна 5, 00-031 Варшава, тел. + 48 537 090 550.
Будь ласка, повідомте про свою потребу в конкретних формах підтримки за допомогою форми, доступної тут: https://forms.gle/cyGfGUiySty4HhPS7 .

 

 

 

 

 

 

.